Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
huhuhu
10 điểm
Nguyễn Quang Huy
10 điểm

Có 571 người đã làm bài

[{"num1":7433,"num2":459},{"so1":26484,"so2":50},{"so2":66,"so1":49500},{"type":5,"a":83,"b":86,"i":7},{"type":2,"so":"228","idx":3,"mised":1},{"num":8,"den":18},{"num1":7,"den1":8,"num2":3,"den2":8,"rs":">"},{"genNum":9,"genDen":2,"k1":1,"k2":4,"type":0},{"oTuso":3,"oMauso":5,"factor1":4,"factor2":3,"missedPosition":1},{"pheptinh":"-","num1":5,"den1":8,"num2":4,"den2":9},{"pheptinh":":","num1":8,"den1":9,"num2":5,"den2":8},{"idx":2,"phanso1":{"ts":2,"ms":9},"phanso2":{"ts":3,"ms":9}},{"type":5,"N":7,"phanso":{"ts":1,"ms":3}},{"idx":2,"A":[35,29,44]},{"id":16,"lineType":2,"type":1,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance":160,"mapDistance":8},{"a":11,"b":45,"ty":2,"tong":56,"hieu":34},{"oSo":[9,55],"type":0},{"d1":22,"d2":13,"scale":9,"dv":0,"type":0,"help":false,"color":"#f063c0"},{"idx":2,"unitCost":17,"d":40,"r":30},{"type":0,"a":17,"idv":1}]
[{"list":[66897,37165,29732],"result":3411747},"1324200","750","800","8",{"tuso":"4","mauso":"9"},">",{"tuso":"36","mauso":"8"},"20",{"tuso":"13","mauso":"72"},{"tuso":"64","mauso":"45"},{"ts":"5","ms":"9"},{"ts":"7","ms":"3"},"36","8",{"A":"11","B":"45"},["9","55"],"22","20400","289"]