Lớp 2 - Kiểm tra tháng 2

00:00

Điểm cao:

Trần Khánh Linh
10 điểm
Nguyễn Thọ Quân
10 điểm
Vũ Bá Quân
10 điểm
Nguyễn Minh Hằng
10 điểm
jesus burgess
10 điểm

Có 5538 người đã làm bài

[{"k":4,"missed":2,"list":[1,7],"help":true},{"k":5,"missed":3,"list":[7,8,9],"help":true},{"type":1,"so1":4,"so2":28},{"so2":8,"so1":3,"idx":6},{"color":"#CC3333","shapeId":4,"shapeName":"hình đa giác","shapeId1":0,"num":"2","render":true},{"so2":2,"so1":18},{"type":1,"b":4,"c":5},{"k":5,"missed":3,"list":[2,8,9],"help":true},{"so2":4,"so1":32,"idx":5},{"giay":0,"gio":[4,4,4,4],"phut":[45,0,15,30],"kieuchu":0,"correctAns":1,"digitalFace":0}]
[["4","28"],["35","40","45"],{"ans0":"28:4","ans1":"7"},{"ans1":"8*3=24","ans2":"24"},"1/2","9","<",["10","40","45"],{"ans1":"32:4=8","ans2":"8"},0]