Lớp 1 - Kiểm tra tháng 2

00:00

Điểm cao:

Chihaya Kisaragi
10 điểm
Nguyễn Minh Hằng
10 điểm
Trịnh Thị Nhung
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Lục sVip
10 điểm

Có 14395 người đã làm bài

[{"so1":1,"so2":5},{"so1":5,"so2":4},{"so1":5,"so2":1},{"so1":3,"so2":2},{"so1":44,"so2":22},{"so1":97,"so2":36},{"so1":12,"so2":65,"dv":"m"},{"ngaycanxem":"1971-02-09T01:46:13.020Z","subOpt":2,"correctOpt":0,"correctAns":2},{"activityName":"Học trên lớp buổi sáng","actGio":9,"nonactGio":4,"actPhut":0,"nonactPhut":0,"digitalFace":1,"timereason":"buổi sáng","outtimereason":"buổi chiều","digitType":0,"correctAns":1},{"ngaycanxem":"2021-04-20T03:37:19.267Z","subOpt":0,"correctOpt":3,"correctAns":1}]
["60","90","40","10","66","61","77","2",1,"1"]