Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1529 người đã làm bài

[{"k":4,"missed":3,"list":[3,6,8],"help":false},{"so":5},{"thuaso":[7,6],"thuasodabiet":1,"type":1,"subtype":1},{"type":4,"op1":1,"op2":2,"so1":24,"so2":20,"so3":5},{"type":1,"b":6,"c":4,"subtype":1},{"type":6,"num1":847,"num2":694,"num3":3,"result":51},{"type":1,"so1":2,"so2":154},{"so1":9,"so2":26},{"so2":4,"so1":672},{"so2":42,"so1":45,"idx":2,"help":false},{"so2":9,"so1":36,"idx":7,"help":false},{"so2":7,"so1":10,"idx":6,"help":false},{"idx":5,"so1":9,"so2":27,"so3":30,"help":false},{"so2":2,"so1":5,"option":0},{"idx":9,"type":0,"donvi":4,"metricIdx":0,"d1":8,"d2":2,"qd":0,"color":"#f063c0"},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":20,"color":"#cf99cf","dvi":2,"scale":7,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":2,"color":"#fdff31","dvi":0,"scale":4,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":260,"y":35},{"x":260,"y":170},{"x":35,"y":170}],"cDai":23,"cRong":14,"x":0,"subtype":1},{"idx":4,"op1":2,"op2":2,"so2":7,"so1":8,"x":1,"so3":56},{"con":8,"bo":32,"ong":56,"type":1,"k":2},{"type":3,"so":9,"startH":0,"startM":5,"endH":0,"endM":45}]
[["12","24","32"],{"num1":"15","num2":"20","num3":"25","num4":"30"},"7",{"A":"24","B":"4"},">","51",{"ans0":"154:2","ans1":"77"},{"ans0":"26x9","ans1":"234"},{"ans0":"672 : 4","ans1":"168"},{"ans2":"48"},{"ans2":"40"},{"ans2":"80"},{"ans2":"10"},{"ans1":"2","ans2":"1"},"8","392","56","1",["30","54"],{"hour":"0","min":"5"}]