Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1541 người đã làm bài

[{"k":8,"missed":2,"list":[1,9],"help":false},{"so":5},{"thuaso":[3,5],"thuasodabiet":0,"type":1,"subtype":1},{"type":6,"op1":2,"op2":0,"so1":8,"so2":7,"so3":31},{"type":1,"b":4,"c":6,"subtype":1},{"type":1,"num1":83,"num2":28,"num3":6,"result":666},{"type":0,"so1":10,"so2":920},{"so1":6,"so2":58},{"so2":7,"so1":693},{"so2":43,"so1":67,"idx":8,"help":false},{"so2":7,"so1":42,"idx":2,"help":false},{"so2":8,"so1":7,"idx":2,"help":false},{"idx":3,"so1":5,"so2":10,"so3":8,"help":false},{"so2":3,"so1":13,"option":1},{"idx":5,"type":0,"donvi":6,"metricIdx":2,"d1":1,"d2":4,"qd":1,"color":"#f09600"},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":9,"color":"#b6b6b6","dvi":0,"scale":8,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":9,"color":"#8fff16","dvi":1,"scale":6,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":1},{"idx":13,"op1":0,"op2":0,"x":92,"so1":36,"so2":140,"so3":268},{"con":10,"bo":30,"ong":60,"type":1,"k":3},{"type":2,"so":5,"startH":18,"startM":8,"endH":90,"endM":40}]
[["8","72"],{"num1":"15","num2":"20","num3":"25","num4":"30"},"5",{"A":"8","B":"56"},"<","666",{"ans0":"920 : 10","ans1":"92"},{"ans0":"58 x 6","ans1":"348"},{"ans0":"693 : 7","ans1":"99"},{"ans2":"91"},{"ans2":"48"},{"ans2":"63"},{"ans2":"4"},{"ans1":"4","ans2":"1"},"6","448","84","92",["27","57"],{"hour":"90","min":"40"}]