Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm

Có 1497 người đã làm bài

[{"k":8,"missed":3,"list":[2,7,8],"help":false},{"so":6},{"thuaso":[4,2],"thuasodabiet":0,"type":0,"subtype":2},{"type":3,"op1":1,"op2":0,"so1":87,"so2":44,"so3":24},{"type":1,"b":6,"c":8,"subtype":1},{"type":6,"num1":698,"num2":334,"num3":7,"result":52},{"type":0,"so1":3,"so2":423},{"so1":2,"so2":13},{"so2":10,"so1":240},{"so2":24,"so1":50,"idx":6,"help":false},{"so2":8,"so1":48,"idx":6,"help":false},{"so2":8,"so1":8,"idx":4,"help":false},{"idx":1,"so1":7,"so2":28,"so3":24,"help":false},{"so2":8,"so1":46,"option":1},{"idx":12,"type":1,"donvi":9,"metricIdx":0,"d1":2,"d2":7,"qd":1,"color":"#f063c0"},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":4,"color":"#fdff31","dvi":1,"scale":4,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":7,"color":"#8fff16","dvi":2,"scale":9,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":1},{"idx":11,"op1":0,"op2":0,"x":168,"so1":271,"so2":293,"so3":732},{"con":9,"bo":36,"ong":72,"type":1,"k":2},{"type":2,"so":5,"startH":15,"startM":11,"endH":75,"endM":55}]
[["16","56","64"],{"num1":"18","num2":"24","num3":"30","num4":"36"},"2",{"A":"87","B":"43"},"<","52",{"ans0":"423/3","ans1":"141"},{"ans0":"13*2","ans1":"26"},{"ans0":"240/10","ans1":"24"},{"ans2":"76"},{"ans2":"54"},{"ans2":"72"},{"ans2":"6"},{"ans1":"5","ans2":"6"},"18","320","126","168",["34","70"],{"hour":"75","min":"55"}]