Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm

Có 1497 người đã làm bài

[{"k":7,"missed":4,"list":[3,7,8,9],"help":false},{"so":6},{"thuaso":[4,8],"thuasodabiet":0,"type":1,"subtype":1},{"type":2,"op1":0,"op2":3,"so3":6,"so1":12,"so2":6},{"type":0,"a":5,"b":7,"c":6,"subtype":1},{"type":1,"num1":169,"num2":96,"num3":3,"result":795},{"type":1,"so1":8,"so2":704},{"so1":9,"so2":8},{"so2":1,"so1":117},{"so2":26,"so1":26,"idx":7,"help":false},{"so2":5,"so1":20,"idx":4,"help":false},{"so2":2,"so1":25,"idx":2,"help":false},{"idx":4,"so1":9,"so2":54,"so3":30,"help":false},{"so2":6,"so1":50,"option":1},{"idx":8,"type":0,"donvi":2,"metricIdx":1,"d1":6,"d2":5,"qd":0,"color":"#f063c0"},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":19,"color":"#ff7e00","dvi":0,"scale":9,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":19,"color":"#cf99cf","dvi":1,"scale":7,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":0,"subtype":0},{"idx":13,"op1":2,"op2":2,"so2":2,"so1":1,"x":378,"so3":756},{"con":9,"bo":36,"ong":72,"type":1,"k":2},{"type":1,"startH":6,"startM":24,"duration":768,"endH":19,"endM":12,"durationH":12,"durationM":48}]
[["21","49","56","63"],{"num1":"18","num2":"24","num3":"30","num4":"36"},"8",{"A":"12","B":"18"},">","795",{"ans0":"704 : 8","ans1":"88"},{"ans0":"8 x 9","ans1":"72"},{"ans0":"117 : 1","ans1":"117"},{"ans2":"26"},{"ans2":"24"},{"ans2":"75"},{"ans2":"5"},{"ans1":"8","ans2":"2"},"10","630","84","378",["34","70"],{"hour":"6","min":"24"}]