Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm

Có 1497 người đã làm bài

[{"k":5,"missed":2,"list":[7,8],"help":false},{"so":6},{"thuaso":[7,4],"thuasodabiet":1,"type":1,"subtype":0},{"type":1,"op1":0,"op2":2,"so1":7,"so2":2,"so3":8},{"type":0,"a":5,"b":7,"c":3,"subtype":1},{"type":6,"num1":922,"num2":19,"num3":7,"result":129},{"type":0,"so1":9,"so2":468},{"so1":2,"so2":420},{"so2":9,"so1":837},{"so2":12,"so1":45,"idx":5,"help":false},{"so2":7,"so1":84,"idx":4,"help":false},{"so2":3,"so1":10,"idx":5,"help":false},{"idx":4,"so1":3,"so2":12,"so3":16,"help":false},{"so2":4,"so1":22,"option":0},{"idx":2,"type":1,"donvi":7,"metricIdx":0,"d1":1,"d2":2,"qd":1,"color":"#009c00"},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":9,"color":"#ff6666","dvi":1,"scale":5,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":4,"color":"#5674b9","dvi":0,"scale":1,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":1},{"idx":6,"op1":2,"op2":1,"so1":5,"x":28,"so2":47,"so3":93},{"con":11,"bo":44,"ong":88,"type":1,"k":2},{"type":2,"so":5,"startH":6,"startM":10,"endH":30,"endM":50}]
[["35","40"],{"num1":"18","num2":"24","num3":"30","num4":"36"},"7",{"A":"7","B":"9"},">","129",{"ans0":"468:9","ans1":"52"},{"ans0":"420x2","ans1":"840"},{"ans0":"837:9","ans1":"93"},{"ans2":"78"},{"ans2":"96"},{"ans2":"40"},{"ans2":"4"},{"ans1":"5","ans2":"2"},"7","400","20","28",["42","86"],{"hour":"30","min":"50"}]