Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1532 người đã làm bài

[{"k":7,"missed":3,"list":[1,2,7],"help":false},{"so":7},{"thuaso":[8,5],"thuasodabiet":0,"type":0,"subtype":2},{"type":9,"op1":3,"op2":1,"so2":6,"so1":48,"so3":3},{"type":0,"a":3,"b":6,"c":10,"subtype":0},{"type":5,"num1":163,"num2":196,"num3":1,"result":359},{"type":0,"so1":8,"so2":88},{"so1":6,"so2":15},{"so2":1,"so1":773},{"so2":34,"so1":36,"idx":1,"help":false},{"so2":2,"so1":50,"idx":1,"help":false},{"so2":5,"so1":14,"idx":6,"help":false},{"idx":1,"so1":6,"so2":30,"so3":40,"help":false},{"so2":8,"so1":25,"option":0},{"idx":11,"type":0,"donvi":4,"metricIdx":0,"d1":7,"d2":2,"qd":0,"color":"#3690c9"},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":19,"color":"#cf99cf","dvi":0,"scale":7,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":13,"color":"#b6b6b6","dvi":2,"scale":5,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":2},{"idx":13,"op1":1,"op2":2,"so2":10,"so1":13,"x":18,"so3":50},{"con":11,"bo":44,"ong":77,"type":1,"k":2},{"type":3,"so":4,"startH":1,"startM":9,"endH":4,"endM":36}]
[["7","14","49"],{"num1":"21","num2":"28","num3":"35","num4":"42"},"5",{"A":"48","B":"8"},"<","359",{"ans0":"88 : 8","ans1":"11"},{"ans0":"15 x 6","ans1":"90"},{"ans0":"773 : 1","ans1":"773"},{"ans2":"38"},{"ans2":"75"},{"ans2":"84"},{"ans2":"8"},{"ans1":"3","ans2":"1"},"8","392","100","18",["42","75"],{"hour":"1","min":"9"}]