Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1530 người đã làm bài

[{"k":9,"missed":3,"list":[1,6,8],"help":false},{"so":8},{"thuaso":[7,4],"thuasodabiet":1,"type":1,"subtype":2},{"type":8,"op1":3,"op2":0,"so2":3,"so1":18,"so3":37},{"type":1,"b":5,"c":2,"subtype":1},{"type":5,"num1":124,"num2":101,"num3":5,"result":45},{"type":1,"so1":8,"so2":256},{"so1":5,"so2":15},{"so2":2,"so1":216},{"so2":40,"so1":42,"idx":0,"help":false},{"so2":2,"so1":10,"idx":5,"help":false},{"so2":5,"so1":4,"idx":0,"help":false},{"idx":1,"so1":5,"so2":20,"so3":12,"help":false},{"so2":2,"so1":3,"option":0},{"idx":11,"type":0,"donvi":8,"metricIdx":2,"d1":10,"d2":3,"qd":1,"color":"#f063c0"},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":13,"color":"#1b66ff","dvi":2,"scale":8,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":16,"color":"#fdff31","dvi":1,"scale":2,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":1,"subtype":0},{"idx":2,"op1":3,"op2":0,"so1":3,"x":762,"so2":25,"so3":279},{"con":11,"bo":33,"ong":66,"type":0,"k":2},{"type":3,"so":8,"startH":2,"startM":40,"endH":21,"endM":20}]
[["9","54","72"],{"num1":"24","num2":"32","num3":"40","num4":"48"},"28",{"A":"18","B":"6"},">","45",{"ans0":"256:8","ans1":"32"},{"ans0":"15x5","ans1":"75"},{"ans0":"216:2","ans1":"108"},{"ans2":"44"},{"ans2":"15"},{"ans2":"24"},{"ans2":"3"},{"ans1":"1","ans2":"1"},"80","560","46","762",["35","68"],{"hour":"2","min":"40"}]