Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1527 người đã làm bài

[{"k":10,"missed":3,"list":[6,8,9],"help":false},{"so":8},{"thuaso":[7,3],"thuasodabiet":1,"type":0,"subtype":1},{"type":8,"op1":3,"op2":0,"so2":8,"so1":24,"so3":95},{"type":0,"a":5,"b":6,"c":3,"subtype":1},{"type":5,"num1":210,"num2":86,"num3":8,"result":37},{"type":1,"so1":6,"so2":6},{"so1":5,"so2":123},{"so2":7,"so1":805},{"so2":32,"so1":50,"idx":5,"help":false},{"so2":3,"so1":75,"idx":8,"help":false},{"so2":5,"so1":3,"idx":1,"help":false},{"idx":5,"so1":8,"so2":32,"so3":16,"help":false},{"so2":3,"so1":26,"option":0},{"idx":8,"type":0,"donvi":7,"metricIdx":1,"d1":4,"d2":9,"qd":1,"color":"#009c00"},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":11,"color":"#fc9c00","dvi":0,"scale":4,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":18,"color":"#b6b6b6","dvi":2,"scale":5,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":0,"subtype":1},{"idx":11,"op1":2,"op2":0,"so1":3,"x":302,"so2":14,"so3":920},{"con":11,"bo":33,"ong":66,"type":1,"k":1},{"type":1,"startH":4,"startM":24,"duration":1050,"endH":21,"endM":54,"durationH":17,"durationM":30}]
[["60","80","90"],{"num1":"24","num2":"32","num3":"40","num4":"48"},"7",{"A":"24","B":"3"},">","37",{"ans0":"6:6","ans1":"1"},{"ans0":"123*5","ans1":"615"},{"ans0":"805:7","ans1":"115"},{"ans2":"68"},{"ans2":"100"},{"ans2":"18"},{"ans2":"4"},{"ans1":"8","ans2":"2"},"28","224","60","302",["32","65"],{"hour":"4","min":"24"}]