Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1527 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[4,8,9],"help":false},{"so":3},{"thuaso":[5,4],"thuasodabiet":1,"type":0,"subtype":1},{"type":5,"op1":1,"op2":3,"so3":7,"so1":55,"so2":6},{"type":0,"a":7,"b":6,"c":5,"subtype":0},{"type":4,"num1":102,"num2":56,"num3":3,"result":138},{"type":0,"so1":9,"so2":513},{"so1":4,"so2":123},{"so2":7,"so1":462},{"so2":4,"so1":30,"idx":0,"help":false},{"so2":3,"so1":12,"idx":8,"help":false},{"so2":5,"so1":10,"idx":1,"help":false},{"idx":0,"so1":9,"so2":81,"so3":90,"help":false},{"so2":7,"so1":26,"option":0},{"idx":3,"type":0,"donvi":6,"metricIdx":2,"d1":4,"d2":10,"qd":0,"color":"#922780"},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":4,"color":"#5674b9","dvi":1,"scale":6,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":17,"color":"#ff6666","dvi":1,"scale":6,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":0,"subtype":0},{"idx":1,"op1":3,"op2":1,"so1":3,"x":804,"so2":207,"so3":61},{"con":9,"bo":45,"ong":72,"type":0,"k":3},{"type":2,"so":8,"startH":2,"startM":4,"endH":16,"endM":32}]
[["24","48","54"],{"num1":"9","num2":"12","num3":"15","num4":"18"},"5",{"A":"55","B":"49"},">","138",{"ans0":"513:9","ans1":"57"},{"ans0":"123x4","ans1":"492"},{"ans0":"462:7","ans1":"66"},{"ans2":"56"},{"ans2":"16"},{"ans2":"60"},{"ans2":"10"},{"ans1":"3","ans2":"5"},"60","336","72","67",["48","75"],{"hour":"16","min":"32"}]