Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1527 người đã làm bài

[{"k":7,"missed":3,"list":[2,4,8],"help":false},{"so":4},{"thuaso":[4,6],"thuasodabiet":0,"type":0,"subtype":0},{"type":8,"op1":3,"op2":0,"so2":3,"so1":9,"so3":21},{"type":1,"b":4,"c":6,"subtype":1},{"type":1,"num1":14,"num2":20,"num3":8,"result":272},{"type":1,"so1":4,"so2":888},{"so1":10,"so2":36},{"so2":5,"so1":840},{"so2":10,"so1":44,"idx":6,"help":false},{"so2":4,"so1":16,"idx":8,"help":false},{"so2":8,"so1":2,"idx":5,"help":false},{"idx":5,"so1":6,"so2":12,"so3":20,"help":false},{"so2":7,"so1":60,"option":0},{"idx":1,"type":1,"donvi":2,"metricIdx":1,"d1":2,"d2":4,"qd":0,"color":"#922780"},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":10,"color":"#ff6666","dvi":2,"scale":7,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":14,"color":"#b6b6b6","dvi":2,"scale":5,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":1,"subtype":1},{"idx":7,"op1":0,"op2":1,"x":306,"so1":131,"so2":421,"so3":16},{"con":11,"bo":33,"ong":66,"type":0,"k":1},{"type":3,"so":6,"startH":0,"startM":48,"endH":4,"endM":48}]
[["14","28","56"],{"num1":"12","num2":"16","num3":"20","num4":"24"},"24",{"A":"9","B":"3"},"<","272",{"ans0":"888:4","ans1":"222"},{"ans0":"36*10","ans1":"360"},{"ans0":"840:5","ans1":"168"},{"ans2":"78"},{"ans2":"20"},{"ans2":"18"},{"ans2":"10"},{"ans1":"8","ans2":"4"},"8","560","115","306",["34","67"],{"hour":"0","min":"48"}]