Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm

Có 1496 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":4,"list":[1,5,6,9],"help":false},{"so":3},{"thuaso":[7,2],"thuasodabiet":1,"type":1,"subtype":1},{"type":8,"op1":3,"op2":0,"so2":5,"so1":40,"so3":88},{"type":0,"a":6,"b":9,"c":10,"subtype":1},{"type":2,"num1":7,"num2":0,"num3":8,"result":56},{"type":0,"so1":3,"so2":687},{"so1":9,"so2":66},{"so2":9,"so1":819},{"so2":4,"so1":50,"idx":6,"help":false},{"so2":4,"so1":24,"idx":4,"help":false},{"so2":6,"so1":12,"idx":8,"help":false},{"idx":3,"so1":9,"so2":54,"so3":18,"help":false},{"so2":6,"so1":28,"option":1},{"idx":11,"type":0,"donvi":8,"metricIdx":2,"d1":9,"d2":7,"qd":1,"color":"#f09600"},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":7,"color":"#ff6666","dvi":1,"scale":7,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":16,"color":"#cf99cf","dvi":0,"scale":2,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":0,"subtype":1},{"idx":1,"op1":0,"op2":1,"x":257,"so1":44,"so2":149,"so3":152},{"con":9,"bo":45,"ong":81,"type":1,"k":1},{"type":2,"so":8,"startH":16,"startM":3,"endH":128,"endM":24}]
[["6","30","36","54"],{"num1":"9","num2":"12","num3":"15","num4":"18"},"7",{"A":"40","B":"8"},"<","56",{"ans0":"687 : 3","ans1":"229"},{"ans0":"66 * 9","ans1":"594"},{"ans0":"819 : 9","ans1":"91"},{"ans2":"96"},{"ans2":"30"},{"ans2":"84"},{"ans2":"3"},{"ans1":"4","ans2":"4"},"72","560","24","257",["44","80"],{"hour":"128","min":"24"}]