Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm

Có 1497 người đã làm bài

[{"k":8,"missed":3,"list":[7,8,9],"help":false},{"so":5},{"thuaso":[5,4],"thuasodabiet":1,"type":0,"subtype":1},{"type":8,"op1":3,"op2":0,"so2":6,"so1":12,"so3":12},{"type":1,"b":4,"c":3,"subtype":0},{"type":6,"num1":985,"num2":235,"num3":5,"result":150},{"type":0,"so1":3,"so2":984},{"so1":4,"so2":80},{"so2":10,"so1":810},{"so2":2,"so1":46,"idx":1,"help":false},{"so2":7,"so1":77,"idx":6,"help":false},{"so2":4,"so1":9,"idx":0,"help":false},{"idx":3,"so1":2,"so2":8,"so3":16,"help":false},{"so2":3,"so1":27,"option":1},{"idx":7,"type":1,"donvi":2,"metricIdx":2,"d1":6,"d2":3,"qd":0,"color":"#f063c0"},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":16,"color":"#cf99cf","dvi":0,"scale":4,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":0,"color":"#ff2a2a","dvi":2,"scale":8,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":260,"y":35},{"x":260,"y":170},{"x":35,"y":170}],"cDai":23,"cRong":14,"x":1,"subtype":2},{"idx":5,"op1":3,"op2":1,"so1":4,"x":512,"so2":120,"so3":8},{"con":11,"bo":44,"ong":88,"type":0,"k":1},{"type":2,"so":8,"startH":17,"startM":2,"endH":136,"endM":16}]
[["56","64","72"],{"num1":"15","num2":"20","num3":"25","num4":"30"},"5",{"A":"12","B":"2"},">","150",{"ans0":"984 :3","ans1":"328"},{"ans0":"80 x 4","ans1":"320"},{"ans0":"810 : 10","ans1":"81"},{"ans2":"90"},{"ans2":"88"},{"ans2":"45"},{"ans2":"4"},{"ans1":"9","ans2":"0"},"6","280","184","512",["45","89"],{"hour":"136","min":"16"}]