Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1527 người đã làm bài

[{"k":4,"missed":4,"list":[1,4,6,7],"help":false},{"so":8},{"thuaso":[8,7],"thuasodabiet":1,"type":0,"subtype":1},{"type":4,"op1":1,"op2":2,"so1":71,"so2":66,"so3":4},{"type":0,"a":5,"b":5,"c":7,"subtype":0},{"type":1,"num1":57,"num2":14,"num3":2,"result":142},{"type":1,"so1":5,"so2":505},{"so1":6,"so2":137},{"so2":9,"so1":702},{"so2":30,"so1":62,"idx":9,"help":false},{"so2":2,"so1":48,"idx":3,"help":false},{"so2":5,"so1":14,"idx":4,"help":false},{"idx":3,"so1":3,"so2":21,"so3":63,"help":false},{"so2":8,"so1":18,"option":0},{"idx":6,"type":1,"donvi":7,"metricIdx":0,"d1":9,"d2":2,"qd":1,"color":"#009c00"},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":8,"color":"#16d0ff","dvi":1,"scale":4,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":6,"color":"#ff6666","dvi":0,"scale":9,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":260,"y":35},{"x":260,"y":170},{"x":35,"y":170}],"cDai":23,"cRong":14,"x":1,"subtype":1},{"idx":9,"op1":1,"op2":2,"so2":7,"so1":57,"x":91,"so3":238},{"con":9,"bo":45,"ong":72,"type":0,"k":2},{"type":1,"startH":10,"startM":19,"duration":658,"endH":21,"endM":17,"durationH":10,"durationM":58}]
[["4","16","24","28"],{"num1":"24","num2":"32","num3":"40","num4":"48"},"8",{"A":"71","B":"5"},"<","142",{"ans0":"505:5","ans1":"101"},{"ans0":"137*6","ans1":"822"},{"ans0":"702:9","ans1":"78"},{"ans2":"94"},{"ans2":"72"},{"ans2":"84"},{"ans2":"9"},{"ans1":"2","ans2":"2"},"63","224","207","91",["47","74"],{"hour":"10","min":"19"}]