Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1527 người đã làm bài

[{"k":5,"missed":3,"list":[4,7,8],"help":false},{"so":6},{"thuaso":[9,7],"thuasodabiet":0,"type":0,"subtype":1},{"type":9,"op1":3,"op2":1,"so2":8,"so1":64,"so3":2},{"type":0,"a":6,"b":4,"c":7,"subtype":0},{"type":1,"num1":4,"num2":51,"num3":2,"result":110},{"type":1,"so1":5,"so2":340},{"so1":2,"so2":468},{"so2":6,"so1":222},{"so2":4,"so1":38,"idx":8,"help":false},{"so2":3,"so1":12,"idx":9,"help":false},{"so2":3,"so1":7,"idx":7,"help":false},{"idx":0,"so1":2,"so2":8,"so3":32,"help":false},{"so2":3,"so1":25,"option":0},{"idx":1,"type":1,"donvi":10,"metricIdx":1,"d1":8,"d2":4,"qd":0,"color":"#f063c0"},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":1,"color":"#fdff31","dvi":0,"scale":2,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":260,"y":35},{"x":260,"y":170},{"x":35,"y":170}],"cDai":23,"cRong":14},{"sType":0,"sIndex":0,"cIndex":14,"color":"#cf99cf","dvi":2,"scale":6,"hinh":[{"x":55,"y":32},{"x":258,"y":65},{"x":243,"y":158},{"x":40,"y":125}],"cDai":21,"cRong":9,"x":1,"subtype":0},{"idx":9,"op1":1,"op2":1,"x":807,"so1":666,"so2":35,"so3":106},{"con":12,"bo":36,"ong":84,"type":1,"k":3},{"type":1,"startH":23,"startM":21,"duration":26,"endH":23,"endM":47,"durationH":0,"durationM":26}]
[["20","35","40"],{"num1":"18","num2":"24","num3":"30","num4":"36"},"7",{"A":"64","B":"8"},"<","110",{"ans0":"340: 5","ans1":"68"},{"ans0":"468x 2","ans1":"936"},{"ans0":"222:6","ans1":"37"},{"ans2":"72"},{"ans2":"16"},{"ans2":"28"},{"ans2":"8"},{"ans1":"8","ans2":"1"},"40","148","126","807",["33","81"],{"hour":"23","min":"21"}]