Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1541 người đã làm bài

[{"k":1,"missed":3,"list":[4,8,9],"help":false},{"so":6},{"thuaso":[7,4],"thuasodabiet":0,"type":0,"subtype":2},{"type":9,"op1":3,"op2":1,"so2":8,"so1":64,"so3":2},{"type":0,"a":5,"b":7,"c":4,"subtype":1},{"type":5,"num1":27,"num2":253,"num3":8,"result":35},{"type":1,"so1":5,"so2":725},{"so1":8,"so2":39},{"so2":6,"so1":132},{"so2":7,"so1":42,"idx":1,"help":false},{"so2":5,"so1":10,"idx":0,"help":false},{"so2":6,"so1":13,"idx":2,"help":false},{"idx":1,"so1":4,"so2":8,"so3":12,"help":false},{"so2":3,"so1":6,"option":0},{"idx":8,"type":1,"donvi":8,"metricIdx":0,"d1":6,"d2":3,"qd":0,"color":"#922780"},{"sType":0,"sIndex":0,"cIndex":0,"color":"#1b66ff","dvi":1,"scale":1,"hinh":[{"x":55,"y":32},{"x":258,"y":65},{"x":243,"y":158},{"x":40,"y":125}],"cDai":21,"cRong":9},{"sType":0,"sIndex":0,"cIndex":17,"color":"#1b66ff","dvi":2,"scale":7,"hinh":[{"x":55,"y":32},{"x":258,"y":65},{"x":243,"y":158},{"x":40,"y":125}],"cDai":21,"cRong":9,"x":1,"subtype":0},{"idx":3,"op1":2,"op2":0,"so1":5,"x":159,"so2":147,"so3":942},{"con":9,"bo":36,"ong":72,"type":0,"k":3},{"type":1,"startH":17,"startM":13,"duration":187,"endH":20,"endM":20,"durationH":3,"durationM":7}]
[["4","8","9"],{"num1":"18","num2":"24","num3":"30","num4":"36"},"4",{"A":"64","B":"8"},">","35",{"ans0":"725:5","ans1":"145"},{"ans0":"39x8","ans1":"312"},{"ans0":"132:6","ans1":"22"},{"ans2":"77"},{"ans2":"12"},{"ans2":"91"},{"ans2":"6"},{"ans1":"2","ans2":"0"},"24","60","147","159",["39","75"],{"hour":"17","min":"13"}]