Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1543 người đã làm bài

[{"k":5,"missed":2,"list":[8,9],"help":false},{"so":7},{"thuaso":[8,8],"thuasodabiet":1,"type":1,"subtype":1},{"type":8,"op1":3,"op2":0,"so2":4,"so1":16,"so3":63},{"type":0,"a":6,"b":5,"c":8,"subtype":1},{"type":5,"num1":105,"num2":135,"num3":4,"result":60},{"type":0,"so1":9,"so2":576},{"so1":3,"so2":163},{"so2":3,"so1":411},{"so2":48,"so1":57,"idx":2,"help":false},{"so2":5,"so1":10,"idx":6,"help":false},{"so2":6,"so1":3,"idx":1,"help":false},{"idx":5,"so1":9,"so2":81,"so3":36,"help":false},{"so2":9,"so1":28,"option":1},{"idx":5,"type":0,"donvi":6,"metricIdx":2,"d1":9,"d2":6,"qd":0,"color":"#f063c0"},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":11,"color":"#ff6666","dvi":1,"scale":5,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":4,"color":"#ff7e00","dvi":1,"scale":3,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":1,"subtype":1},{"idx":6,"op1":1,"op2":1,"x":135,"so1":46,"so2":30,"so3":59},{"con":10,"bo":40,"ong":80,"type":1,"k":2},{"type":2,"so":8,"startH":23,"startM":11,"endH":185,"endM":28}]
[["40","45"],{"num1":"21","num2":"28","num3":"35","num4":"42"},"8",{"A":"16","B":"4"},"<","60",{"ans0":"576 :9","ans1":"64"},{"ans0":"163 x3","ans1":"489"},{"ans0":"411 : 3","ans1":"137"},{"ans2":"66"},{"ans2":"12"},{"ans2":"21"},{"ans2":"4"},{"ans1":"3","ans2":"1"},"36","280","69","135",["38","78"],{"hour":"185","min":"28"}]