Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1528 người đã làm bài

[{"k":3,"missed":2,"list":[7,8],"help":false},{"so":3},{"thuaso":[2,4],"thuasodabiet":0,"type":0,"subtype":1},{"type":2,"op1":0,"op2":3,"so3":3,"so1":6,"so2":9},{"type":0,"a":5,"b":3,"c":9,"subtype":1},{"type":3,"num1":79,"num2":5,"num3":2,"result":168},{"type":1,"so1":8,"so2":400},{"so1":8,"so2":9},{"so2":9,"so1":981},{"so2":45,"so1":55,"idx":0,"help":false},{"so2":6,"so1":60,"idx":1,"help":false},{"so2":4,"so1":14,"idx":3,"help":false},{"idx":3,"so1":9,"so2":63,"so3":21,"help":false},{"so2":2,"so1":7,"option":0},{"idx":5,"type":1,"donvi":5,"metricIdx":1,"d1":6,"d2":3,"qd":0,"color":"#f09600"},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":11,"color":"#ff7e00","dvi":1,"scale":6,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":8,"color":"#b6b6b6","dvi":2,"scale":1,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":0,"subtype":0},{"idx":10,"op1":0,"op2":1,"x":869,"so1":49,"so2":709,"so3":209},{"con":9,"bo":45,"ong":72,"type":0,"k":2},{"type":2,"so":3,"startH":21,"startM":4,"endH":63,"endM":12}]
[["21","24"],{"num1":"9","num2":"12","num3":"15","num4":"18"},"4",{"A":"6","B":"15"},"<","168",{"ans0":"400:8","ans1":"50"},{"ans0":"9X8","ans1":"72"},{"ans0":"981:9","ans1":"109"},{"ans2":"65"},{"ans2":"70"},{"ans2":"70"},{"ans2":"3"},{"ans1":"3","ans2":"1"},"15","336","12","869",["47","74"],{"hour":"63","min":"12"}]