Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1527 người đã làm bài

[{"k":3,"missed":3,"list":[2,6,8],"help":false},{"so":4},{"thuaso":[4,3],"thuasodabiet":1,"type":0,"subtype":1},{"type":8,"op1":3,"op2":0,"so2":3,"so1":27,"so3":40},{"type":1,"b":9,"c":4,"subtype":1},{"type":4,"num1":17,"num2":11,"num3":8,"result":48},{"type":0,"so1":9,"so2":378},{"so1":7,"so2":86},{"so2":9,"so1":738},{"so2":33,"so1":39,"idx":5,"help":false},{"so2":4,"so1":44,"idx":2,"help":false},{"so2":5,"so1":6,"idx":7,"help":false},{"idx":3,"so1":4,"so2":20,"so3":10,"help":false},{"so2":5,"so1":16,"option":0},{"idx":9,"type":0,"donvi":5,"metricIdx":1,"d1":10,"d2":1,"qd":0,"color":"#922780"},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":17,"color":"#00c933","dvi":0,"scale":7,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":9,"color":"#cf99cf","dvi":1,"scale":5,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":1,"subtype":2},{"idx":3,"op1":2,"op2":2,"so2":9,"so1":6,"x":3,"so3":162},{"con":12,"bo":36,"ong":72,"type":0,"k":1},{"type":1,"startH":22,"startM":23,"duration":33,"endH":22,"endM":56,"durationH":0,"durationM":33}]
[["6","18","24"],{"num1":"12","num2":"16","num3":"20","num4":"24"},"4",{"A":"27","B":"9"},">","48",{"ans0":"378:9","ans1":"42"},{"ans0":"86x7","ans1":"602"},{"ans0":"738:9","ans1":"82"},{"ans2":"45"},{"ans2":"55"},{"ans2":"36"},{"ans2":"2"},{"ans1":"3","ans2":"1"},"5","560","115","3",["37","73"],{"hour":"22","min":"23"}]