Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm

Có 1496 người đã làm bài

[{"k":4,"missed":4,"list":[6,7,8,9],"help":false},{"so":3},{"thuaso":[6,7],"thuasodabiet":1,"type":1,"subtype":2},{"type":3,"op1":1,"op2":0,"so1":51,"so2":13,"so3":12},{"type":1,"b":8,"c":7,"subtype":0},{"type":3,"num1":73,"num2":29,"num3":7,"result":714},{"type":1,"so1":4,"so2":208},{"so1":4,"so2":172},{"so2":4,"so1":556},{"so2":21,"so1":60,"idx":6,"help":false},{"so2":8,"so1":56,"idx":4,"help":false},{"so2":8,"so1":8,"idx":4,"help":false},{"idx":1,"so1":2,"so2":20,"so3":60,"help":false},{"so2":2,"so1":15,"option":1},{"idx":4,"type":0,"donvi":2,"metricIdx":1,"d1":9,"d2":7,"qd":0,"color":"#009c00"},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":10,"color":"#cf99cf","dvi":1,"scale":3,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":3,"color":"#16d0ff","dvi":0,"scale":7,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":2},{"idx":14,"op1":2,"op2":2,"so2":3,"so1":4,"x":23,"so3":276},{"con":11,"bo":44,"ong":77,"type":0,"k":1},{"type":2,"so":7,"startH":6,"startM":12,"endH":43,"endM":24}]
[["24","28","32","36"],{"num1":"9","num2":"12","num3":"15","num4":"18"},"42",{"A":"51","B":"38"},">","714",{"ans0":"208:4","ans1":"52"},{"ans0":"172*4","ans1":"688"},{"ans0":"556:4","ans1":"139"},{"ans2":"99"},{"ans2":"63"},{"ans2":"72"},{"ans2":"6"},{"ans1":"7","ans2":"1"},"14","240","140","23",["45","78"],{"hour":"43","min":"24"}]