Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1525 người đã làm bài

[{"k":2,"missed":3,"list":[6,8,9],"help":false},{"so":8},{"thuaso":[4,9],"thuasodabiet":1,"type":1,"subtype":1},{"type":8,"op1":3,"op2":0,"so2":7,"so1":28,"so3":83},{"type":0,"a":5,"b":7,"c":2,"subtype":0},{"type":3,"num1":28,"num2":370,"num3":0,"result":0},{"type":1,"so1":5,"so2":825},{"so1":3,"so2":154},{"so2":7,"so1":532},{"so2":49,"so1":58,"idx":1,"help":false},{"so2":6,"so1":54,"idx":5,"help":false},{"so2":6,"so1":11,"idx":6,"help":false},{"idx":1,"so1":2,"so2":20,"so3":80,"help":false},{"so2":7,"so1":44,"option":1},{"idx":1,"type":0,"donvi":3,"metricIdx":2,"d1":3,"d2":8,"qd":0,"color":"#3690c9"},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":18,"color":"#119dff","dvi":1,"scale":3,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":16,"color":"#00c933","dvi":0,"scale":1,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":0},{"idx":6,"op1":1,"op2":0,"x":853,"so1":579,"so2":504,"so3":778},{"con":11,"bo":44,"ong":77,"type":0,"k":1},{"type":1,"startH":19,"startM":17,"duration":177,"endH":22,"endM":14,"durationH":2,"durationM":57}]
[["12","16","18"],{"num1":"24","num2":"32","num3":"40","num4":"48"},"4",{"A":"28","B":"4"},">","0",{"ans0":"825/5","ans1":"165"},{"ans0":"154*3","ans1":"462"},{"ans0":"532/7","ans1":"46"},{"ans2":"67"},{"ans2":"63"},{"ans2":"77"},{"ans2":"8"},{"ans1":"6","ans2":"2"},"24","168","14","853",["45","78"],{"hour":"19","min":"17"}]