Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1543 người đã làm bài

[{"k":2,"missed":3,"list":[6,7,9],"help":false},{"so":3},{"thuaso":[5,7],"thuasodabiet":0,"type":1,"subtype":1},{"type":5,"op1":1,"op2":3,"so3":8,"so1":29,"so2":5},{"type":0,"a":8,"b":7,"c":10,"subtype":0},{"type":6,"num1":344,"num2":316,"num3":4,"result":7},{"type":1,"so1":6,"so2":228},{"so1":8,"so2":4},{"so2":1,"so1":398},{"so2":11,"so1":45,"idx":6,"help":false},{"so2":7,"so1":7,"idx":7,"help":false},{"so2":7,"so1":4,"idx":0,"help":false},{"idx":1,"so1":2,"so2":12,"so3":24,"help":false},{"so2":4,"so1":37,"option":0},{"idx":9,"type":0,"donvi":6,"metricIdx":0,"d1":5,"d2":8,"qd":1,"color":"#f09600"},{"sType":0,"sIndex":0,"cIndex":7,"color":"#119dff","dvi":1,"scale":3,"hinh":[{"x":55,"y":32},{"x":258,"y":65},{"x":243,"y":158},{"x":40,"y":125}],"cDai":21,"cRong":9},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":11,"color":"#119dff","dvi":0,"scale":5,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":260,"y":35},{"x":260,"y":170},{"x":35,"y":170}],"cDai":23,"cRong":14,"x":0,"subtype":1},{"idx":2,"op1":2,"op2":1,"so1":8,"x":67,"so2":1,"so3":535},{"con":11,"bo":33,"ong":66,"type":1,"k":2},{"type":1,"startH":10,"startM":21,"duration":684,"endH":21,"endM":45,"durationH":11,"durationM":24}]
[["12","14","18"],{"num1":"9","num2":"12","num3":"15","num4":"18"},"7",{"A":"29","B":"24"},"<","7",{"ans0":"228 : 6","ans1":"38"},{"ans0":"4 x 8","ans1":"32"},{"ans0":"398 : 1","ans1":"398"},{"ans2":"79"},{"ans2":"8"},{"ans2":"32"},{"ans2":"4"},{"ans1":"9","ans2":"1"},"30","180","70","67",["31","64"],{"hour":"10","min":"21"}]