Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1527 người đã làm bài

[{"k":1,"missed":4,"list":[1,6,8,9],"help":false},{"so":7},{"thuaso":[6,7],"thuasodabiet":0,"type":1,"subtype":1},{"type":1,"op1":0,"op2":2,"so1":4,"so2":4,"so3":3},{"type":0,"a":3,"b":7,"c":9,"subtype":1},{"type":5,"num1":266,"num2":126,"num3":2,"result":196},{"type":0,"so1":3,"so2":513},{"so1":7,"so2":17},{"so2":9,"so1":333},{"so2":20,"so1":21,"idx":1,"help":false},{"so2":7,"so1":42,"idx":7,"help":false},{"so2":7,"so1":11,"idx":4,"help":false},{"idx":5,"so1":6,"so2":42,"so3":21,"help":false},{"so2":1,"so1":9,"option":0},{"idx":7,"type":0,"donvi":9,"metricIdx":1,"d1":8,"d2":4,"qd":0,"color":"#009c00"},{"sType":0,"sIndex":0,"cIndex":1,"color":"#cf99cf","dvi":1,"scale":9,"hinh":[{"x":55,"y":32},{"x":258,"y":65},{"x":243,"y":158},{"x":40,"y":125}],"cDai":21,"cRong":9},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":17,"color":"#119dff","dvi":1,"scale":8,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":0,"subtype":2},{"idx":1,"op1":2,"op2":1,"so1":5,"x":176,"so2":646,"so3":234},{"con":9,"bo":45,"ong":72,"type":1,"k":2},{"type":3,"so":9,"startH":0,"startM":58,"endH":8,"endM":42}]
[["1","6","8","9"],{"num1":"21","num2":"28","num3":"35","num4":"42"},"7",{"A":"4","B":"8"},"<","196",{"ans0":"513:3","ans1":"171"},{"ans0":"17x7","ans1":"119"},{"ans0":"333:9","ans1":"37"},{"ans2":"22"},{"ans2":"48"},{"ans2":"88"},{"ans2":"3"},{"ans1":"9","ans2":"0"},"36","540","96","176",["43","70"],{"hour":"0","min":"58"}]