Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm

Có 1497 người đã làm bài

[{"k":7,"missed":3,"list":[5,7,8],"help":false},{"so":7},{"thuaso":[7,2],"thuasodabiet":1,"type":1,"subtype":1},{"type":3,"op1":1,"op2":0,"so1":36,"so2":17,"so3":63},{"type":1,"b":6,"c":3,"subtype":0},{"type":5,"num1":99,"num2":26,"num3":5,"result":25},{"type":0,"so1":8,"so2":408},{"so1":7,"so2":121},{"so2":10,"so1":230},{"so2":10,"so1":54,"idx":1,"help":false},{"so2":2,"so1":22,"idx":2,"help":false},{"so2":5,"so1":6,"idx":6,"help":false},{"idx":2,"so1":6,"so2":24,"so3":16,"help":false},{"so2":5,"so1":32,"option":1},{"idx":7,"type":0,"donvi":8,"metricIdx":0,"d1":8,"d2":2,"qd":0,"color":"#3690c9"},{"sType":0,"sIndex":0,"cIndex":12,"color":"#ff7e00","dvi":1,"scale":6,"hinh":[{"x":55,"y":32},{"x":258,"y":65},{"x":243,"y":158},{"x":40,"y":125}],"cDai":21,"cRong":9},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":2,"color":"#cf99cf","dvi":2,"scale":9,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":1},{"idx":5,"op1":2,"op2":2,"so2":3,"so1":6,"x":16,"so3":288},{"con":10,"bo":40,"ong":70,"type":1,"k":1},{"type":0,"startH":0,"startM":15,"duration":570,"endH":9,"endM":45,"durationH":9,"durationM":30}]
[["35","49","56"],{"num1":"21","num2":"28","num3":"35","num4":"42"},"7",{"A":"36","B":"19"},">","25",{"ans0":"408/8","ans1":"51"},{"ans0":"121x7","ans1":"847"},{"ans0":"230/10","ans1":"23"},{"ans2":"98"},{"ans2":"33"},{"ans2":"36"},{"ans2":"4"},{"ans1":"6","ans2":"2"},"16","360","126","16",["39","69"],{"hour":"9","min":"45"}]