Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1540 người đã làm bài

[{"k":4,"missed":3,"list":[1,5,8],"help":false},{"so":6},{"thuaso":[7,9],"thuasodabiet":0,"type":0,"subtype":1},{"type":0,"op1":0,"op2":1,"so1":84,"so2":10,"so3":56},{"type":0,"a":6,"b":6,"c":7,"subtype":0},{"type":2,"num1":88,"num2":37,"num3":6,"result":306},{"type":1,"so1":4,"so2":176},{"so1":5,"so2":47},{"so2":9,"so1":495},{"so2":26,"so1":40,"idx":3,"help":false},{"so2":7,"so1":70,"idx":0,"help":false},{"so2":3,"so1":24,"idx":3,"help":false},{"idx":2,"so1":3,"so2":15,"so3":30,"help":false},{"so2":4,"so1":20,"option":0},{"idx":1,"type":0,"donvi":3,"metricIdx":0,"d1":6,"d2":3,"qd":0,"color":"#f063c0"},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":18,"color":"#119dff","dvi":1,"scale":1,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":260,"y":35},{"x":260,"y":170},{"x":35,"y":170}],"cDai":23,"cRong":14},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":17,"color":"#ff2a2a","dvi":1,"scale":5,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":260,"y":35},{"x":260,"y":170},{"x":35,"y":170}],"cDai":23,"cRong":14,"x":1,"subtype":0},{"idx":11,"op1":1,"op2":1,"x":604,"so1":140,"so2":339,"so3":125},{"con":12,"bo":36,"ong":84,"type":1,"k":2},{"type":1,"startH":20,"startM":45,"duration":39,"endH":21,"endM":24,"durationH":0,"durationM":39}]
[["4","20","32"],{"num1":"18","num2":"24","num3":"30","num4":"36"},"9",{"A":"84","B":"94"},"<","306",{"ans0":"176:4","ans1":"44"},{"ans0":"47x5","ans1":"235"},{"ans0":"495:9","ans1":"55"},{"ans2":"54"},{"ans2":"80"},{"ans2":"96"},{"ans2":"6"},{"ans1":"5","ans2":"0"},"9","74","115","604",["34","82"],{"hour":"20","min":"45"}]