Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1530 người đã làm bài

[{"k":9,"missed":3,"list":[3,5,7],"help":false},{"so":5},{"thuaso":[5,6],"thuasodabiet":1,"type":0,"subtype":1},{"type":5,"op1":1,"op2":3,"so3":8,"so1":54,"so2":6},{"type":1,"b":8,"c":9,"subtype":0},{"type":5,"num1":37,"num2":222,"num3":7,"result":37},{"type":1,"so1":4,"so2":716},{"so1":9,"so2":91},{"so2":8,"so1":328},{"so2":34,"so1":62,"idx":4,"help":false},{"so2":7,"so1":77,"idx":4,"help":false},{"so2":3,"so1":22,"idx":5,"help":false},{"idx":1,"so1":3,"so2":21,"so3":42,"help":false},{"so2":2,"so1":14,"option":0},{"idx":6,"type":0,"donvi":10,"metricIdx":2,"d1":2,"d2":8,"qd":0,"color":"#f063c0"},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":5,"color":"#119dff","dvi":1,"scale":6,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":12,"color":"#fdff31","dvi":2,"scale":6,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":0},{"idx":7,"op1":1,"op2":2,"so2":6,"so1":21,"x":21,"so3":0},{"con":8,"bo":40,"ong":72,"type":1,"k":3},{"type":3,"so":7,"startH":0,"startM":11,"endH":1,"endM":17}]
[["27","45","63"],{"num1":"15","num2":"20","num3":"25","num4":"30"},"5",{"A":"54","B":"48"},"<","37",{"ans0":"716:4","ans1":"179"},{"ans0":"91x9","ans1":"819"},{"ans0":"328:8","ans1":"41"},{"ans2":"90"},{"ans2":"88"},{"ans2":"88"},{"ans2":"6"},{"ans1":"7","ans2":"0"},"80","420","84","21",["37","69"],{"hour":"0","min":"11"}]