Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1538 người đã làm bài

[{"k":5,"missed":3,"list":[4,6,7],"help":false},{"so":6},{"thuaso":[6,5],"thuasodabiet":1,"type":1,"subtype":1},{"type":1,"op1":0,"op2":2,"so1":4,"so2":5,"so3":6},{"type":1,"b":5,"c":9,"subtype":0},{"type":3,"num1":6,"num2":70,"num3":7,"result":532},{"type":1,"so1":4,"so2":440},{"so1":3,"so2":44},{"so2":6,"so1":558},{"so2":17,"so1":55,"idx":1,"help":false},{"so2":9,"so1":72,"idx":7,"help":false},{"so2":6,"so1":9,"idx":8,"help":false},{"idx":2,"so1":6,"so2":60,"so3":30,"help":false},{"so2":6,"so1":43,"option":1},{"idx":5,"type":1,"donvi":9,"metricIdx":0,"d1":8,"d2":5,"qd":1,"color":"#009c00"},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":9,"color":"#fdff31","dvi":1,"scale":1,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":260,"y":35},{"x":260,"y":170},{"x":35,"y":170}],"cDai":23,"cRong":14},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":10,"color":"#ff2a2a","dvi":0,"scale":1,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":2},{"idx":3,"op1":1,"op2":1,"x":761,"so1":735,"so2":23,"so3":3},{"con":10,"bo":30,"ong":70,"type":0,"k":2},{"type":1,"startH":10,"startM":9,"duration":256,"endH":14,"endM":25,"durationH":4,"durationM":16}]
[["20","30","35"],{"num1":"18","num2":"24","num3":"30","num4":"36"},"6",{"A":"4","B":"9"},"<","532",{"ans0":"440/4","ans1":"110"},{"ans0":"44x3","ans1":"132"},{"ans0":"558/6","ans1":"93"},{"ans2":"93"},{"ans2":"80"},{"ans2":"63"},{"ans2":"3"},{"ans1":"7","ans2":"1"},"72","74","20","761",["32","72"],{"hour":"10","min":"09"}]