Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm

Có 1497 người đã làm bài

[{"k":1,"missed":3,"list":[4,6,9],"help":false},{"so":6},{"thuaso":[4,3],"thuasodabiet":0,"type":0,"subtype":2},{"type":4,"op1":1,"op2":2,"so1":50,"so2":47,"so3":8},{"type":0,"a":3,"b":7,"c":3,"subtype":1},{"type":6,"num1":904,"num2":144,"num3":8,"result":95},{"type":1,"so1":9,"so2":900},{"so1":6,"so2":158},{"so2":5,"so1":705},{"so2":20,"so1":49,"idx":6,"help":false},{"so2":4,"so1":12,"idx":0,"help":false},{"so2":4,"so1":5,"idx":5,"help":false},{"idx":4,"so1":6,"so2":42,"so3":63,"help":false},{"so2":3,"so1":28,"option":0},{"idx":9,"type":0,"donvi":3,"metricIdx":2,"d1":2,"d2":8,"qd":0,"color":"#3690c9"},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":6,"color":"#16d0ff","dvi":0,"scale":6,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":3,"color":"#ff6666","dvi":0,"scale":8,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":260,"y":35},{"x":260,"y":170},{"x":35,"y":170}],"cDai":23,"cRong":14,"x":1,"subtype":1},{"idx":10,"op1":2,"op2":1,"so1":4,"x":123,"so2":24,"so3":468},{"con":8,"bo":32,"ong":56,"type":1,"k":3},{"type":1,"startH":21,"startM":17,"duration":88,"endH":22,"endM":45,"durationH":1,"durationM":28}]
[["4","6","9"],{"num1":"18","num2":"24","num3":"30","num4":"36"},"3",{"A":"50","B":"3"},">","95",{"ans0":"900:9","ans1":"100"},{"ans0":"158x6","ans1":"948"},{"ans0":"705:5","ans1":"141"},{"ans2":"78"},{"ans2":"15"},{"ans2":"25"},{"ans2":"9"},{"ans1":"9","ans2":"1"},"24","336","184","123",["29","53"],{"hour":"21","min":"17"}]