Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm

Có 1628 người đã làm bài

[{"k":1,"missed":3,"list":[4,6,9],"help":false},{"so":6},{"thuaso":[4,3],"thuasodabiet":0,"type":0,"subtype":2},{"type":4,"op1":1,"op2":2,"so1":50,"so2":47,"so3":8},{"type":0,"a":3,"b":7,"c":3,"subtype":1},{"type":6,"num1":904,"num2":144,"num3":8,"result":95},{"type":1,"so1":9,"so2":900},{"so1":6,"so2":158},{"so2":5,"so1":705},{"so2":20,"so1":49,"idx":6,"help":false},{"so2":4,"so1":12,"idx":0,"help":false},{"so2":4,"so1":5,"idx":5,"help":false},{"idx":4,"so1":6,"so2":42,"so3":63,"help":false},{"so2":3,"so1":28,"option":0},{"idx":9,"type":0,"donvi":3,"metricIdx":2,"d1":2,"d2":8,"qd":0,"color":"#3690c9"},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":6,"color":"#16d0ff","dvi":0,"scale":6,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":3,"color":"#ff6666","dvi":0,"scale":8,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":260,"y":35},{"x":260,"y":170},{"x":35,"y":170}],"cDai":23,"cRong":14,"x":1,"subtype":1},{"idx":10,"op1":2,"op2":1,"so1":4,"x":123,"so2":24,"so3":468},{"con":8,"bo":32,"ong":56,"type":1,"k":3},{"type":1,"startH":21,"startM":17,"duration":88,"endH":22,"endM":45,"durationH":1,"durationM":28}]
[["4","6","9"],{"num1":"18","num2":"24","num3":"30","num4":"36"},"3",{"A":"50","B":"3"},">","95",{"ans0":"900:9","ans1":"100"},{"ans0":"158x6","ans1":"948"},{"ans0":"705:5","ans1":"141"},{"ans2":"78"},{"ans2":"15"},{"ans2":"25"},{"ans2":"9"},{"ans1":"9","ans2":"1"},"24","336","184","123",["29","53"],{"hour":"21","min":"17"}]