Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1532 người đã làm bài

[{"k":2,"missed":4,"list":[5,7,8,9],"help":false},{"so":5},{"thuaso":[5,2],"thuasodabiet":0,"type":1,"subtype":1},{"type":6,"op1":2,"op2":0,"so1":6,"so2":6,"so3":24},{"type":1,"b":7,"c":10,"subtype":0},{"type":4,"num1":359,"num2":19,"num3":0,"result":0},{"type":1,"so1":2,"so2":300},{"so1":6,"so2":27},{"so2":9,"so1":747},{"so2":24,"so1":25,"idx":4,"help":false},{"so2":2,"so1":64,"idx":9,"help":false},{"so2":5,"so1":4,"idx":8,"help":false},{"idx":3,"so1":8,"so2":40,"so3":20,"help":false},{"so2":7,"so1":16,"option":1},{"idx":5,"type":1,"donvi":3,"metricIdx":0,"d1":5,"d2":6,"qd":0,"color":"#f063c0"},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":19,"color":"#fc9c00","dvi":2,"scale":5,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":20,"color":"#16d0ff","dvi":1,"scale":3,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":260,"y":35},{"x":260,"y":170},{"x":35,"y":170}],"cDai":23,"cRong":14,"x":0,"subtype":1},{"idx":2,"op1":1,"op2":2,"so2":6,"so1":59,"x":61,"so3":12},{"con":8,"bo":32,"ong":56,"type":1,"k":2},{"type":3,"so":6,"startH":0,"startM":1,"endH":0,"endM":6}]
[["10","14","16","18"],{"num1":"15","num2":"20","num3":"25","num4":"30"},"2",{"A":"6","B":"36"},"<","0",{"ans0":"300:2","ans1":"150"},{"ans0":"27x6","ans1":"162"},{"ans0":"747:9","ans1":"83"},{"ans2":"26"},{"ans2":"96"},{"ans2":"24"},{"ans2":"4"},{"ans1":"2","ans2":"2"},"18","350","42","61",["30","54"],{"hour":"0","min":"1"}]