Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm

Có 1497 người đã làm bài

[{"k":9,"missed":2,"list":[4,9],"help":false},{"so":7},{"thuaso":[3,8],"thuasodabiet":1,"type":0,"subtype":1},{"type":8,"op1":3,"op2":0,"so2":3,"so1":6,"so3":58},{"type":0,"a":6,"b":3,"c":2,"subtype":1},{"type":4,"num1":63,"num2":0,"num3":5,"result":315},{"type":0,"so1":9,"so2":729},{"so1":4,"so2":24},{"so2":2,"so1":726},{"so2":20,"so1":46,"idx":0,"help":false},{"so2":7,"so1":21,"idx":1,"help":false},{"so2":4,"so1":5,"idx":3,"help":false},{"idx":4,"so1":3,"so2":9,"so3":27,"help":false},{"so2":8,"so1":69,"option":0},{"idx":3,"type":1,"donvi":9,"metricIdx":2,"d1":7,"d2":1,"qd":0,"color":"#3690c9"},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":2,"color":"#119dff","dvi":0,"scale":7,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":16,"color":"#fc9c00","dvi":1,"scale":9,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":0},{"idx":12,"op1":3,"op2":1,"so1":7,"x":287,"so2":8,"so3":33},{"con":9,"bo":45,"ong":81,"type":0,"k":3},{"type":2,"so":6,"startH":3,"startM":3,"endH":18,"endM":18}]
[["36","81"],{"num1":"21","num2":"28","num3":"35","num4":"42"},"3",{"A":"6","B":"2"},">","315",{"ans0":"729:9","ans1":"81"},{"ans0":"24*4","ans1":"96"},{"ans0":"726:2","ans1":"363"},{"ans2":"72"},{"ans2":"24"},{"ans2":"25"},{"ans2":"9"},{"ans1":"8","ans2":"5"},"9","560","180","287",["48","84"],{"hour":"18","min":"18"}]