Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1543 người đã làm bài

[{"k":8,"missed":4,"list":[2,7,8,9],"help":false},{"so":7},{"thuaso":[7,4],"thuasodabiet":0,"type":0,"subtype":0},{"type":8,"op1":3,"op2":0,"so2":5,"so1":25,"so3":21},{"type":1,"b":6,"c":8,"subtype":0},{"type":6,"num1":919,"num2":63,"num3":8,"result":107},{"type":0,"so1":7,"so2":77},{"so1":2,"so2":238},{"so2":4,"so1":468},{"so2":34,"so1":53,"idx":5,"help":false},{"so2":4,"so1":24,"idx":9,"help":false},{"so2":3,"so1":14,"idx":0,"help":false},{"idx":3,"so1":5,"so2":25,"so3":30,"help":false},{"so2":5,"so1":14,"option":1},{"idx":10,"type":0,"donvi":6,"metricIdx":0,"d1":7,"d2":5,"qd":0,"color":"#3690c9"},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":3,"color":"#ff7e00","dvi":1,"scale":3,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":10,"color":"#1b66ff","dvi":1,"scale":8,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":1,"subtype":1},{"idx":3,"op1":1,"op2":2,"so2":8,"so1":13,"x":101,"so3":704},{"con":10,"bo":30,"ong":60,"type":0,"k":2},{"type":3,"so":5,"startH":4,"startM":17,"endH":21,"endM":25}]
[["16","56","64","72"],{"num1":"21","num2":"28","num3":"35","num4":"42"},"28",{"A":"25","B":"5"},"<","107",{"ans0":"77:7","ans1":"11"},{"ans0":"238x2","ans1":"476"},{"ans0":"468:4","ans1":"117"},{"ans2":"72"},{"ans2":"30"},{"ans2":"56"},{"ans2":"6"},{"ans1":"2","ans2":"4"},"30","168","184","101",["32","62"],{"hour":"4","min":"17"}]