Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1542 người đã làm bài

[{"k":9,"missed":3,"list":[1,6,8],"help":false},{"so":8},{"thuaso":[3,6],"thuasodabiet":0,"type":1,"subtype":0},{"type":3,"op1":1,"op2":0,"so1":5,"so2":3,"so3":78},{"type":0,"a":4,"b":8,"c":10,"subtype":1},{"type":2,"num1":72,"num2":12,"num3":6,"result":360},{"type":0,"so1":9,"so2":108},{"so1":6,"so2":142},{"so2":9,"so1":549},{"so2":29,"so1":59,"idx":6,"help":false},{"so2":4,"so1":20,"idx":2,"help":false},{"so2":3,"so1":8,"idx":1,"help":false},{"idx":1,"so1":5,"so2":45,"so3":72,"help":false},{"so2":2,"so1":0,"option":0},{"idx":7,"type":0,"donvi":4,"metricIdx":1,"d1":4,"d2":9,"qd":0,"color":"#f09600"},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":4,"color":"#fdff31","dvi":2,"scale":2,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":17,"color":"#fdff31","dvi":2,"scale":1,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":0},{"idx":2,"op1":1,"op2":2,"so2":4,"so1":18,"x":27,"so3":36},{"con":12,"bo":48,"ong":84,"type":0,"k":1},{"type":2,"so":6,"startH":14,"startM":8,"endH":84,"endM":48}]
[["9","54","72"],{"num1":"24","num2":"32","num3":"40","num4":"48"},"6",{"A":"5","B":"2"},"<","360",{"ans0":"108 : 9","ans1":"12"},{"ans0":"142 * 6","ans1":"852"},{"ans0":"549 : 9","ans1":"61"},{"ans2":"89"},{"ans2":"25"},{"ans2":"32"},{"ans2":"8"},{"ans1":"0","ans2":"0"},"36","140","20","27",["49","85"],{"hour":"84","min":"48"}]