Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1543 người đã làm bài

[{"k":2,"missed":4,"list":[1,7,8,9],"help":false},{"so":5},{"thuaso":[8,6],"thuasodabiet":0,"type":1,"subtype":1},{"type":8,"op1":3,"op2":0,"so2":4,"so1":28,"so3":78},{"type":0,"a":6,"b":5,"c":2,"subtype":0},{"type":5,"num1":233,"num2":199,"num3":6,"result":72},{"type":1,"so1":6,"so2":552},{"so1":8,"so2":2},{"so2":3,"so1":423},{"so2":9,"so1":14,"idx":8,"help":false},{"so2":8,"so1":64,"idx":8,"help":false},{"so2":5,"so1":9,"idx":4,"help":false},{"idx":3,"so1":3,"so2":12,"so3":20,"help":false},{"so2":6,"so1":14,"option":0},{"idx":8,"type":0,"donvi":6,"metricIdx":1,"d1":9,"d2":7,"qd":0,"color":"#f063c0"},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":8,"color":"#ff7e00","dvi":2,"scale":3,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":4,"color":"#cf99cf","dvi":1,"scale":7,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":0},{"idx":4,"op1":2,"op2":1,"so1":9,"x":39,"so2":329,"so3":22},{"con":11,"bo":44,"ong":88,"type":0,"k":3},{"type":1,"startH":4,"startM":10,"duration":1023,"endH":21,"endM":13,"durationH":17,"durationM":3}]
[["2","14","16","18"],{"num1":"15","num2":"20","num3":"25","num4":"30"},"6",{"A":"28","B":"7"},">","72",{"ans0":"552:6","ans1":"92"},{"ans0":"8x2","ans1":"16"},{"ans0":"423:3","ans1":"141"},{"ans2":"19"},{"ans2":"72"},{"ans2":"54"},{"ans2":"5"},{"ans1":"2","ans2":"2"},"42","210","98","39",["47","91"],{"hour":"4","min":"10"}]