Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1542 người đã làm bài

[{"k":4,"missed":3,"list":[2,4,8],"help":false},{"so":6},{"thuaso":[5,6],"thuasodabiet":0,"type":1,"subtype":0},{"type":5,"op1":1,"op2":3,"so3":8,"so1":82,"so2":42},{"type":0,"a":10,"b":7,"c":8,"subtype":1},{"type":1,"num1":152,"num2":1,"num3":4,"result":612},{"type":1,"so1":4,"so2":288},{"so1":4,"so2":225},{"so2":4,"so1":140},{"so2":38,"so1":60,"idx":6,"help":false},{"so2":4,"so1":44,"idx":6,"help":false},{"so2":7,"so1":7,"idx":5,"help":false},{"idx":2,"so1":6,"so2":42,"so3":70,"help":false},{"so2":7,"so1":18,"option":0},{"idx":2,"type":1,"donvi":1,"metricIdx":1,"d1":4,"d2":7,"qd":1,"color":"#3690c9"},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":5,"color":"#ff2a2a","dvi":1,"scale":4,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":260,"y":35},{"x":260,"y":170},{"x":35,"y":170}],"cDai":23,"cRong":14},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":17,"color":"#b6b6b6","dvi":1,"scale":2,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":260,"y":35},{"x":260,"y":170},{"x":35,"y":170}],"cDai":23,"cRong":14,"x":0,"subtype":1},{"idx":11,"op1":2,"op2":1,"so1":5,"x":98,"so2":420,"so3":70},{"con":9,"bo":45,"ong":72,"type":0,"k":2},{"type":2,"so":3,"startH":4,"startM":18,"endH":12,"endM":54}]
[["8","16","32"],{"num1":"18","num2":"24","num3":"30","num4":"36"},"6",{"A":"82","B":"40"},"<","612",{"ans0":"288 : 4","ans1":"72"},{"ans0":"225 * 4","ans1":"900"},{"ans0":"140 : 4","ans1":"35"},{"ans2":"82"},{"ans2":"55"},{"ans2":"56"},{"ans2":"10"},{"ans1":"2","ans2":"4"},"4","296","28","98",["47","74"],{"hour":"12","min":"54"}]