Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1524 người đã làm bài

[{"k":5,"missed":4,"list":[4,6,7,8],"help":false},{"so":5},{"thuaso":[3,4],"thuasodabiet":0,"type":0,"subtype":1},{"type":8,"op1":3,"op2":0,"so2":4,"so1":36,"so3":63},{"type":0,"a":3,"b":6,"c":3,"subtype":0},{"type":3,"num1":18,"num2":9,"num3":5,"result":135},{"type":0,"so1":9,"so2":774},{"so1":8,"so2":89},{"so2":9,"so1":819},{"so2":26,"so1":49,"idx":1,"help":false},{"so2":7,"so1":28,"idx":5,"help":false},{"so2":4,"so1":17,"idx":1,"help":false},{"idx":3,"so1":7,"so2":42,"so3":48,"help":false},{"so2":5,"so1":18,"option":0},{"idx":5,"type":0,"donvi":5,"metricIdx":2,"d1":6,"d2":3,"qd":1,"color":"#009c00"},{"sType":0,"sIndex":0,"cIndex":19,"color":"#ff7e00","dvi":0,"scale":7,"hinh":[{"x":55,"y":32},{"x":258,"y":65},{"x":243,"y":158},{"x":40,"y":125}],"cDai":21,"cRong":9},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":18,"color":"#00c933","dvi":2,"scale":2,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":0},{"idx":1,"op1":2,"op2":3,"so2":2,"so1":5,"x":56,"so3":140},{"con":9,"bo":45,"ong":72,"type":0,"k":2},{"type":3,"so":3,"startH":4,"startM":0,"endH":12,"endM":0}]
[["20","30","35","40"],{"num1":"15","num2":"20","num3":"25","num4":"30"},"4",{"A":"36","B":"9"},">","135",{"ans0":"774:9","ans1":"86"},{"ans0":"89*8","ans1":"712"},{"ans0":"819:9","ans1":"91"},{"ans2":"72"},{"ans2":"32"},{"ans2":"85"},{"ans2":"8"},{"ans1":"3","ans2":"3"},"30","420","28","56",["47","74"],{"hour":"4","min":"00"}]