Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1543 người đã làm bài

[{"k":3,"missed":3,"list":[5,7,8],"help":false},{"so":7},{"thuaso":[3,6],"thuasodabiet":0,"type":1,"subtype":0},{"type":3,"op1":1,"op2":0,"so1":43,"so2":37,"so3":93},{"type":0,"a":9,"b":6,"c":9,"subtype":0},{"type":2,"num1":9,"num2":7,"num3":8,"result":16},{"type":0,"so1":9,"so2":459},{"so1":7,"so2":60},{"so2":2,"so1":850},{"so2":23,"so1":28,"idx":1,"help":false},{"so2":7,"so1":49,"idx":7,"help":false},{"so2":7,"so1":8,"idx":5,"help":false},{"idx":3,"so1":9,"so2":81,"so3":63,"help":false},{"so2":4,"so1":32,"option":0},{"idx":2,"type":1,"donvi":9,"metricIdx":1,"d1":6,"d2":5,"qd":0,"color":"#009c00"},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":12,"color":"#ff2a2a","dvi":0,"scale":8,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":18,"color":"#8fff16","dvi":1,"scale":5,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":260,"y":35},{"x":260,"y":170},{"x":35,"y":170}],"cDai":23,"cRong":14,"x":1,"subtype":2},{"idx":2,"op1":0,"op2":2,"so2":7,"x":1,"so1":1,"so3":14},{"con":10,"bo":30,"ong":70,"type":1,"k":2},{"type":3,"so":3,"startH":4,"startM":48,"endH":14,"endM":24}]
[["15","21","24"],{"num1":"21","num2":"28","num3":"35","num4":"42"},"6",{"A":"43","B":"6"},"<","16",{"ans0":"459:9","ans1":"51"},{"ans0":"60*7","ans1":"420"},{"ans0":"850:2","ans1":"425"},{"ans2":"33"},{"ans2":"56"},{"ans2":"64"},{"ans2":"7"},{"ans1":"8","ans2":"0"},"45","640","115","1",["28","68"],{"hour":"4","min":"48"}]