Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm

Có 1497 người đã làm bài

[{"k":9,"missed":4,"list":[3,5,7,8],"help":false},{"so":7},{"thuaso":[4,5],"thuasodabiet":0,"type":1,"subtype":1},{"type":3,"op1":1,"op2":0,"so1":23,"so2":6,"so3":29},{"type":1,"b":3,"c":9,"subtype":0},{"type":4,"num1":106,"num2":14,"num3":7,"result":644},{"type":0,"so1":7,"so2":756},{"so1":9,"so2":110},{"so2":3,"so1":138},{"so2":9,"so1":39,"idx":7,"help":false},{"so2":5,"so1":50,"idx":8,"help":false},{"so2":7,"so1":2,"idx":8,"help":false},{"idx":0,"so1":9,"so2":63,"so3":56,"help":false},{"so2":2,"so1":3,"option":0},{"idx":11,"type":0,"donvi":8,"metricIdx":1,"d1":6,"d2":3,"qd":0,"color":"#f063c0"},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":14,"color":"#cf99cf","dvi":1,"scale":3,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":1,"color":"#fdff31","dvi":1,"scale":7,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":1,"subtype":1},{"idx":8,"op1":1,"op2":1,"x":173,"so1":38,"so2":22,"so3":113},{"con":12,"bo":36,"ong":84,"type":1,"k":2},{"type":3,"so":6,"startH":0,"startM":14,"endH":1,"endM":24}]
[["27","45","63","72"],{"num1":"21","num2":"28","num3":"35","num4":"42"},"5",{"A":"23","B":"17"},"<","644",{"ans0":"756/7","ans1":"108"},{"ans0":"110*9","ans1":"990"},{"ans0":"138/3","ans1":"46"},{"ans2":"69"},{"ans2":"60"},{"ans2":"16"},{"ans2":"8"},{"ans1":"1","ans2":"1"},"24","240","161","173",["34","82"],{"hour":"0","min":"14"}]