Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm

Có 1496 người đã làm bài

[{"k":9,"missed":4,"list":[2,4,5,7],"help":false},{"so":9},{"thuaso":[6,2],"thuasodabiet":0,"type":1,"subtype":2},{"type":0,"op1":0,"op2":1,"so1":72,"so2":8,"so3":13},{"type":1,"b":4,"c":2,"subtype":0},{"type":2,"num1":30,"num2":20,"num3":4,"result":40},{"type":1,"so1":7,"so2":119},{"so1":9,"so2":104},{"so2":4,"so1":100},{"so2":41,"so1":42,"idx":0,"help":false},{"so2":8,"so1":40,"idx":0,"help":false},{"so2":5,"so1":12,"idx":4,"help":false},{"idx":1,"so1":7,"so2":42,"so3":24,"help":false},{"so2":3,"so1":14,"option":0},{"idx":9,"type":0,"donvi":5,"metricIdx":1,"d1":2,"d2":4,"qd":1,"color":"#f063c0"},{"sType":0,"sIndex":0,"cIndex":9,"color":"#8fff16","dvi":2,"scale":7,"hinh":[{"x":55,"y":32},{"x":258,"y":65},{"x":243,"y":158},{"x":40,"y":125}],"cDai":21,"cRong":9},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":10,"color":"#5674b9","dvi":1,"scale":4,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":0},{"idx":13,"op1":2,"op2":1,"so1":8,"x":114,"so2":30,"so3":882},{"con":8,"bo":40,"ong":72,"type":1,"k":3},{"type":2,"so":5,"startH":4,"startM":0,"endH":20,"endM":0}]
[["18","36","45","63"],{"num1":"27","num2":"36","num3":"45","num4":"54"},"12",{"A":"72","B":"80"},">","40",{"ans0":"119:7","ans1":"17"},{"ans0":"104x9","ans1":"936"},{"ans0":"100:4","ans1":"25"},{"ans2":"43"},{"ans2":"45"},{"ans2":"72"},{"ans2":"4"},{"ans1":"4","ans2":"2"},"10","420","56","114",["37","69"],{"hour":"20","min":"00"}]