Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1541 người đã làm bài

[{"k":1,"missed":3,"list":[5,7,8],"help":false},{"so":8},{"thuaso":[8,3],"thuasodabiet":0,"type":1,"subtype":1},{"type":2,"op1":0,"op2":3,"so3":6,"so1":14,"so2":4},{"type":0,"a":5,"b":9,"c":5,"subtype":0},{"type":4,"num1":40,"num2":22,"num3":7,"result":126},{"type":0,"so1":5,"so2":160},{"so1":7,"so2":138},{"so2":9,"so1":846},{"so2":21,"so1":40,"idx":5,"help":false},{"so2":4,"so1":52,"idx":2,"help":false},{"so2":5,"so1":1,"idx":3,"help":false},{"idx":4,"so1":5,"so2":10,"so3":8,"help":false},{"so2":6,"so1":43,"option":0},{"idx":9,"type":0,"donvi":2,"metricIdx":1,"d1":8,"d2":1,"qd":0,"color":"#3690c9"},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":2,"color":"#8fff16","dvi":1,"scale":7,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":0,"color":"#fdff31","dvi":0,"scale":7,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":260,"y":35},{"x":260,"y":170},{"x":35,"y":170}],"cDai":23,"cRong":14,"x":0,"subtype":2},{"idx":13,"op1":2,"op2":3,"so2":4,"so1":7,"x":96,"so3":168},{"con":11,"bo":33,"ong":77,"type":0,"k":2},{"type":2,"so":9,"startH":15,"startM":4,"endH":135,"endM":36}]
[["5","7","8"],{"num1":"24","num2":"32","num3":"40","num4":"48"},"3",{"A":"14","B":"18"},">","126",{"ans0":"160:5","ans1":"32"},{"ans0":"138x7","ans1":"966"},{"ans0":"846:9","ans1":"94"},{"ans2":"59"},{"ans2":"65"},{"ans2":"6"},{"ans2":"4"},{"ans1":"7","ans2":"1"},"2","392","98","96",["35","79"],{"hour":"135","min":"36"}]