Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1529 người đã làm bài

[{"k":9,"missed":3,"list":[3,6,9],"help":false},{"so":8},{"thuaso":[4,8],"thuasodabiet":1,"type":0,"subtype":1},{"type":9,"op1":3,"op2":1,"so2":5,"so1":30,"so3":5},{"type":0,"a":5,"b":8,"c":10,"subtype":0},{"type":4,"num1":26,"num2":16,"num3":5,"result":50},{"type":1,"so1":7,"so2":287},{"so1":8,"so2":82},{"so2":3,"so1":573},{"so2":45,"so1":64,"idx":8,"help":false},{"so2":8,"so1":80,"idx":7,"help":false},{"so2":9,"so1":6,"idx":6,"help":false},{"idx":3,"so1":5,"so2":20,"so3":24,"help":false},{"so2":6,"so1":43,"option":1},{"idx":7,"type":0,"donvi":6,"metricIdx":0,"d1":4,"d2":6,"qd":1,"color":"#009c00"},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":9,"color":"#fc9c00","dvi":0,"scale":1,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12},{"sType":0,"sIndex":0,"cIndex":14,"color":"#cf99cf","dvi":1,"scale":9,"hinh":[{"x":55,"y":32},{"x":258,"y":65},{"x":243,"y":158},{"x":40,"y":125}],"cDai":21,"cRong":9,"x":1,"subtype":1},{"idx":3,"op1":2,"op2":0,"so1":6,"x":122,"so2":79,"so3":811},{"con":9,"bo":45,"ong":81,"type":0,"k":2},{"type":3,"so":8,"startH":0,"startM":14,"endH":1,"endM":52}]
[["27","54","81"],{"num1":"24","num2":"32","num3":"40","num4":"48"},"4",{"A":"30","B":"6"},"<","50",{"ans0":"287/7","ans1":"41"},{"ans0":"82*8","ans1":"656"},{"ans0":"573/3","ans1":"191"},{"ans2":"83"},{"ans2":"90"},{"ans2":"60"},{"ans2":"6"},{"ans1":"7","ans2":"1"},"24","70","189","122",["47","83"],{"hour":"0","min":"14"}]