Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1541 người đã làm bài

[{"k":9,"missed":2,"list":[5,7],"help":false},{"so":4},{"thuaso":[6,4],"thuasodabiet":1,"type":1,"subtype":0},{"type":9,"op1":3,"op2":1,"so2":8,"so1":48,"so3":4},{"type":0,"a":9,"b":8,"c":9,"subtype":0},{"type":1,"num1":7,"num2":58,"num3":9,"result":585},{"type":0,"so1":8,"so2":648},{"so1":5,"so2":26},{"so2":8,"so1":200},{"so2":9,"so1":23,"idx":2,"help":false},{"so2":9,"so1":81,"idx":0,"help":false},{"so2":9,"so1":4,"idx":6,"help":false},{"idx":4,"so1":5,"so2":25,"so3":45,"help":false},{"so2":9,"so1":73,"option":0},{"idx":1,"type":0,"donvi":10,"metricIdx":0,"d1":5,"d2":7,"qd":1,"color":"#3690c9"},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":3,"color":"#b6b6b6","dvi":1,"scale":5,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":13,"color":"#00c933","dvi":0,"scale":4,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":1},{"idx":12,"op1":2,"op2":2,"so2":3,"so1":3,"x":69,"so3":621},{"con":10,"bo":30,"ong":60,"type":0,"k":3},{"type":3,"so":3,"startH":5,"startM":1,"endH":15,"endM":3}]
[["45","63"],{"num1":"12","num2":"16","num3":"20","num4":"24"},"6",{"A":"48","B":"6"},"<","585",{"ans0":"648:8","ans1":"81"},{"ans0":"26*5","ans1":"130"},{"ans0":"200:8","ans1":"25"},{"ans2":"37"},{"ans2":"90"},{"ans2":"40"},{"ans2":"9"},{"ans1":"8","ans2":"1"},"50","400","80","69",["33","63"],{"hour":"5","min":"1"}]