Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm

Có 1497 người đã làm bài

[{"k":2,"missed":3,"list":[7,8,9],"help":false},{"so":8},{"thuaso":[4,6],"thuasodabiet":1,"type":1,"subtype":1},{"type":3,"op1":1,"op2":0,"so1":62,"so2":39,"so3":62},{"type":0,"a":4,"b":3,"c":8,"subtype":0},{"type":2,"num1":20,"num2":20,"num3":6,"result":0},{"type":1,"so1":5,"so2":860},{"so1":3,"so2":190},{"so2":7,"so1":791},{"so2":8,"so1":45,"idx":4,"help":false},{"so2":7,"so1":21,"idx":4,"help":false},{"so2":8,"so1":8,"idx":5,"help":false},{"idx":5,"so1":6,"so2":54,"so3":72,"help":false},{"so2":9,"so1":46,"option":0},{"idx":11,"type":1,"donvi":8,"metricIdx":1,"d1":5,"d2":6,"qd":1,"color":"#009c00"},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":9,"color":"#119dff","dvi":2,"scale":8,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":260,"y":35},{"x":260,"y":170},{"x":35,"y":170}],"cDai":23,"cRong":14},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":17,"color":"#ff7e00","dvi":1,"scale":1,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":0,"subtype":2},{"idx":14,"op1":0,"op2":1,"x":795,"so1":89,"so2":207,"so3":677},{"con":10,"bo":40,"ong":80,"type":1,"k":3},{"type":2,"so":7,"startH":1,"startM":3,"endH":7,"endM":21}]
[["14","16","18"],{"num1":"24","num2":"32","num3":"40","num4":"48"},"4",{"A":"62","B":"23"},"<","0",{"ans0":"860/5","ans1":"172"},{"ans0":"190*3","ans1":"570"},{"ans0":"791/7","ans1":"113"},{"ans2":"82"},{"ans2":"24"},{"ans2":"72"},{"ans2":"8"},{"ans1":"5","ans2":"1"},"40","592","12","795",["37","77"],{"hour":"7","min":"21"}]