Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1524 người đã làm bài

[{"k":3,"missed":3,"list":[4,6,8],"help":false},{"so":3},{"thuaso":[3,4],"thuasodabiet":0,"type":0,"subtype":1},{"type":7,"op1":2,"op2":1,"so1":5,"so2":3,"so3":12},{"type":0,"a":5,"b":5,"c":8,"subtype":0},{"type":6,"num1":603,"num2":261,"num3":9,"result":38},{"type":0,"so1":2,"so2":898},{"so1":7,"so2":59},{"so2":8,"so1":56},{"so2":16,"so1":27,"idx":2,"help":false},{"so2":6,"so1":36,"idx":3,"help":false},{"so2":4,"so1":18,"idx":1,"help":false},{"idx":2,"so1":4,"so2":24,"so3":48,"help":false},{"so2":3,"so1":7,"option":1},{"idx":5,"type":0,"donvi":9,"metricIdx":1,"d1":10,"d2":4,"qd":0,"color":"#3690c9"},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":13,"color":"#fdff31","dvi":0,"scale":6,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14},{"sType":0,"sIndex":0,"cIndex":9,"color":"#cf99cf","dvi":1,"scale":6,"hinh":[{"x":55,"y":32},{"x":258,"y":65},{"x":243,"y":158},{"x":40,"y":125}],"cDai":21,"cRong":9,"x":0,"subtype":0},{"idx":8,"op1":3,"op2":3,"so1":7,"so2":6,"x":210,"so3":5},{"con":8,"bo":40,"ong":72,"type":0,"k":1},{"type":1,"startH":5,"startM":16,"duration":463,"endH":12,"endM":59,"durationH":7,"durationM":43}]
[["12","18","24"],{"num1":"9","num2":"12","num3":"15","num4":"18"},"4",{"A":"5","B":"15"},"<","38",{"ans0":"898 : 2","ans1":"449"},{"ans0":"59 x 7","ans1":"413"},{"ans0":"56 : 8","ans1":"7"},{"ans2":"38"},{"ans2":"42"},{"ans2":"90"},{"ans2":"8"},{"ans1":"2","ans2":"1"},"36","336","54","210",["41","73"],{"hour":"5","min":"16"}]