Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1542 người đã làm bài

[{"k":3,"missed":2,"list":[1,8],"help":false},{"so":5},{"thuaso":[4,3],"thuasodabiet":0,"type":1,"subtype":2},{"type":6,"op1":2,"op2":0,"so1":9,"so2":8,"so3":24},{"type":0,"a":9,"b":7,"c":10,"subtype":0},{"type":7,"num1":6,"num2":2,"num3":680,"result":85},{"type":0,"so1":3,"so2":168},{"so1":10,"so2":88},{"so2":6,"so1":648},{"so2":23,"so1":41,"idx":6,"help":false},{"so2":2,"so1":54,"idx":3,"help":false},{"so2":6,"so1":13,"idx":6,"help":false},{"idx":3,"so1":4,"so2":16,"so3":12,"help":false},{"so2":7,"so1":43,"option":1},{"idx":9,"type":1,"donvi":4,"metricIdx":2,"d1":6,"d2":5,"qd":1,"color":"#f063c0"},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":6,"color":"#119dff","dvi":1,"scale":4,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":11,"color":"#b6b6b6","dvi":1,"scale":4,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":1},{"idx":9,"op1":0,"op2":1,"x":139,"so1":443,"so2":256,"so3":326},{"con":9,"bo":45,"ong":72,"type":1,"k":1},{"type":1,"startH":2,"startM":11,"duration":835,"endH":16,"endM":6,"durationH":13,"durationM":55}]
[["3","24"],{"num1":"15","num2":"20","num3":"25","num4":"30"},"12",{"A":"9","B":"72"},"<","85",{"ans0":"168/3","ans1":"56"},{"ans0":"88*10","ans1":"880"},{"ans0":"648/6","ans1":"108"},{"ans2":"59"},{"ans2":"81"},{"ans2":"91"},{"ans2":"3"},{"ans1":"6","ans2":"1"},"24","280","56","139",["44","71"],{"hour":"2","min":"11"}]