Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1527 người đã làm bài

[{"k":8,"missed":3,"list":[2,7,8],"help":false},{"so":3},{"thuaso":[2,6],"thuasodabiet":0,"type":1,"subtype":2},{"type":0,"op1":0,"op2":1,"so1":90,"so2":5,"so3":42},{"type":1,"b":7,"c":6,"subtype":1},{"type":6,"num1":755,"num2":278,"num3":9,"result":53},{"type":0,"so1":2,"so2":946},{"so1":7,"so2":3},{"so2":5,"so1":640},{"so2":40,"so1":41,"idx":6,"help":false},{"so2":3,"so1":48,"idx":2,"help":false},{"so2":8,"so1":5,"idx":5,"help":false},{"idx":1,"so1":8,"so2":64,"so3":80,"help":false},{"so2":9,"so1":10,"option":1},{"idx":5,"type":1,"donvi":2,"metricIdx":2,"d1":6,"d2":4,"qd":0,"color":"#f063c0"},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":9,"color":"#ff7e00","dvi":2,"scale":9,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":18,"color":"#5674b9","dvi":0,"scale":6,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":1,"subtype":1},{"idx":11,"op1":3,"op2":0,"so1":7,"x":147,"so2":613,"so3":634},{"con":12,"bo":36,"ong":84,"type":1,"k":3},{"type":2,"so":3,"startH":17,"startM":24,"endH":52,"endM":12}]
[["16","56","64"],{"num1":"9","num2":"12","num3":"15","num4":"18"},"12",{"A":"90","B":"95"},">","53",{"ans0":"946:2","ans1":"473"},{"ans0":"3x7","ans1":"21"},{"ans0":"640:5","ans1":"128"},{"ans2":"42"},{"ans2":"64"},{"ans2":"45"},{"ans2":"10"},{"ans1":"1","ans2":"1"},"8","720","138","147",["33","81"],{"hour":"52","min":"12"}]