Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1530 người đã làm bài

[{"k":10,"missed":3,"list":[4,7,8],"help":false},{"so":8},{"thuaso":[5,3],"thuasodabiet":0,"type":1,"subtype":0},{"type":2,"op1":0,"op2":3,"so3":4,"so1":3,"so2":13},{"type":0,"a":2,"b":7,"c":2,"subtype":1},{"type":2,"num1":6,"num2":5,"num3":7,"result":7},{"type":0,"so1":8,"so2":600},{"so1":3,"so2":167},{"so2":9,"so1":783},{"so2":39,"so1":42,"idx":1,"help":false},{"so2":6,"so1":60,"idx":2,"help":false},{"so2":2,"so1":2,"idx":3,"help":false},{"idx":4,"so1":9,"so2":45,"so3":35,"help":false},{"so2":5,"so1":19,"option":0},{"idx":8,"type":1,"donvi":3,"metricIdx":1,"d1":2,"d2":7,"qd":1,"color":"#f09600"},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":2,"color":"#8fff16","dvi":0,"scale":7,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":5,"color":"#ff6666","dvi":1,"scale":8,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":1},{"idx":5,"op1":3,"op2":2,"so1":4,"so2":3,"x":60,"so3":45},{"con":8,"bo":32,"ong":64,"type":0,"k":2},{"type":2,"so":3,"startH":21,"startM":14,"endH":63,"endM":42}]
[["40","70","80"],{"num1":"24","num2":"32","num3":"40","num4":"48"},"3",{"A":"3","B":"16"},">","7",{"ans0":"600/8","ans1":"75"},{"ans0":"167*3","ans1":"501"},{"ans0":"783/9","ans1":"87"},{"ans2":"45"},{"ans2":"70"},{"ans2":"6"},{"ans2":"7"},{"ans1":"3","ans2":"4"},"6","392","160","60",["34","66"],{"hour":"63","min":"42"}]