Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm

Có 1496 người đã làm bài

[{"k":1,"missed":4,"list":[1,4,6,9],"help":false},{"so":4},{"thuaso":[2,8],"thuasodabiet":1,"type":0,"subtype":1},{"type":4,"op1":1,"op2":2,"so1":24,"so2":19,"so3":8},{"type":1,"b":8,"c":3,"subtype":1},{"type":5,"num1":456,"num2":123,"num3":3,"result":193},{"type":1,"so1":2,"so2":756},{"so1":6,"so2":121},{"so2":5,"so1":415},{"so2":43,"so1":64,"idx":2,"help":false},{"so2":7,"so1":35,"idx":2,"help":false},{"so2":5,"so1":6,"idx":7,"help":false},{"idx":2,"so1":8,"so2":40,"so3":20,"help":false},{"so2":2,"so1":8,"option":1},{"idx":7,"type":1,"donvi":9,"metricIdx":0,"d1":4,"d2":9,"qd":0,"color":"#3690c9"},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":14,"color":"#cf99cf","dvi":1,"scale":4,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":0,"color":"#fdff31","dvi":1,"scale":7,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":1},{"idx":4,"op1":0,"op2":2,"so2":5,"x":14,"so1":20,"so3":170},{"con":10,"bo":30,"ong":60,"type":1,"k":3},{"type":1,"startH":13,"startM":6,"duration":178,"endH":16,"endM":4,"durationH":2,"durationM":58}]
[["1","4","6","9"],{"num1":"12","num2":"16","num3":"20","num4":"24"},"2",{"A":"24","B":"5"}," >","193",{"ans0":"756 : 2","ans1":"378"},{"ans0":"121 x 6","ans1":"726"},{"ans0":"415 : 5","ans1":"83"},{"ans2":"85"},{"ans2":"40"},{"ans2":"36"},{"ans2":"4"},{"ans1":"4","ans2":"0"},"81","224","140","14",["27","57"],{"hour":"13","min":"6"}]