Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Trần Văn Mạnh
10 điểm
to nhat minh
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1525 người đã làm bài

[{"k":9,"missed":4,"list":[3,5,8,9],"help":false},{"so":3},{"thuaso":[6,8],"thuasodabiet":0,"type":1,"subtype":1},{"type":4,"op1":1,"op2":2,"so1":83,"so2":74,"so3":3},{"type":1,"b":3,"c":7,"subtype":0},{"type":3,"num1":107,"num2":8,"num3":4,"result":460},{"type":1,"so1":8,"so2":312},{"so1":4,"so2":211},{"so2":9,"so1":495},{"so2":46,"so1":50,"idx":2,"help":false},{"so2":5,"so1":40,"idx":5,"help":false},{"so2":5,"so1":3,"idx":3,"help":false},{"idx":5,"so1":5,"so2":15,"so3":27,"help":false},{"so2":2,"so1":1,"option":0},{"idx":11,"type":1,"donvi":2,"metricIdx":1,"d1":5,"d2":7,"qd":1,"color":"#f063c0"},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":9,"color":"#cf99cf","dvi":1,"scale":6,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":260,"y":35},{"x":260,"y":170},{"x":35,"y":170}],"cDai":23,"cRong":14},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":12,"color":"#fdff31","dvi":1,"scale":9,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":2},{"idx":10,"op1":2,"op2":0,"so1":5,"x":150,"so2":55,"so3":805},{"con":11,"bo":33,"ong":77,"type":0,"k":2},{"type":1,"startH":1,"startM":36,"duration":122,"endH":3,"endM":38,"durationH":2,"durationM":2}]
[["27","45","72","81"],{"num1":"9","num2":"12","num3":"15","num4":"18"},"8",{"A":"83","B":"9"},"<","460",{"ans0":"312 : 8","ans1":"39"},{"ans0":"211 x 4","ans1":"844"},{"ans0":"495 : 9","ans1":"55"},{"ans2":"54"},{"ans2":"48"},{"ans2":"18"},{"ans2":"9"},{"ans1":"0","ans2":"1"},"10","444","126","150",["35","79"],{"hour":"1","min":"36"}]